Privacy policy

Rechten van de betrokkenen

 1. Bescherming van de privacy
  De nv van publiek recht A.S.T.R.I.D. (hierna “A.S.T.R.I.D. nv/sa”) is zich ervan bewust dat de privacy van de bezoekers van haar website en de bescherming van hun persoonsgegevens belangrijk zijn. Dit beleid beschrijft hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we inzamelen en hoe we ze verwerken.
 2. Doelstellingen van dit beleid
  Deze website wordt beheerd door A.S.T.R.I.D. nv/sa. Het is voor ons belangrijk om een omgeving te creëren en te handhaven waarin de bezoekers van onze website de garantie hebben dat hun gegevens niet onrechtmatig gebruikt worden.
  Wij houden ons strikt aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 
  Dit beleid heeft tot doel toe te lichten welke gegevens wij over u inzamelen en hoe deze gebruikt worden nadat u onze website bezocht hebt, en u tevens te verzekeren dat er correct mee omgegaan wordt.
  Om het grootste deel van onze website te kunnen gebruiken, hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken.
 3. Gerechtvaardigde belangen
  De wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalt dat de persoonsgegevens rechtmatig en behoorlijk verwerkt moeten worden ten aanzien van de betrokkene.
  De rechtmatigheid van de verwerking veronderstelt het bestaan van een rechtsgrond en in principe mogen persoonsgegevens enkel verwerkt worden wanneer:
  - de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene genomen zijn;
  - de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;
  - de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
  - de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een opdracht van openbaar belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die is opgedragen aan de verwerkingsverantwoordelijke; 
  - de gerechtvaardigde belangen van een verwerkingsverantwoordelijke, waaronder die van een verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens verstrekt kunnen worden, of van een derde, een rechtsgrond kunnen bieden voor verwerking, mits de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen, rekening houdend met de redelijke verwachtingen van de betrokken op basis van zijn verhouding met de verwerkingsverantwoordelijke.
  A.S.T.R.I.D. garandeert dat ze zich bij de verwerking van persoonsgegevens steeds baseert op minstens een van de bovenvermelde rechtsgronden. Mocht u vragen hebben over de rechtsgronden waarop A.S.T.R.I.D. zich beroept, kunt u steeds contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming ( dpo@astrid.be), in overeenstemming met de procedure beschreven in het artikel Rechten van de betrokkenen.
 4. Toestemming
  Wat de AVG zegt over de toestemming:
  “De toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling een hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. “
  Voor elk doeleinde dat in dit beleid beschreven wordt (zie paragraaf Gegevensinzameling, doeleinden en verwerkingen), zal A.S.T.R.I.D. nv/sa telkens als dat nodig blijkt uw toestemming vragen, teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken volgens de in dit beleid bepaalde doeleinden. 
  Het spreekt vanzelf dat A.S.T.R.I.D. nv/sa zonder uw toestemming bepaalde diensten niet kan leveren, zoals het nemen van een abonnement op het E-zine, de aanmaak van uw persoonlijke pagina ‘MyAstrid’, enz.
 5. Gegevensinzameling, doeleinden en verwerkingen
  Voor elk van de bovenvermelde doeleinden vermeldt A.S.T.R.I.D. nv/sa uitdrukkelijk welke categorieën persoonsgegevens ze over u inzamelt en verwerkt.
  U kunt op elk moment uw rechten met betrekking tot een van de hierna vermelde verwerkingen uitoefenen, zoals omschreven in de AVG (zie Rechten van de betrokkenen).
  1. Abonnement op het ‘E-zine’
   Om u ons elektronisch magazine ‘E-zine’ via e-mail te kunnen toesturen, zamelen we de volgende persoonsgegevens in:
   - E-mailadres
  2. Abonnement op ‘Switch Magazine’
   Om u ons magazine ‘Switch’ via de post te kunnen toesturen, zamelen we de volgende persoonsgegevens in:
   - Aanspreektitel
   - Naam en voornaam
   - E-mailadres
   - Postadres (straat, huisnummer, postcode, stad en land) (*)
   We zamelen ook andere gegevens in die niet onderworpen zijn aan de AVG, zoals de organisatie of onderneming en de functie die u er uitoefent.
   (*) De AVG is niet van toepassing op de verwerking van gegevens over rechtspersonen en met name als rechtspersonen gevestigde ondernemingen, zoals de naam, de rechtsvorm en de contactgegevens van de rechtspersoon.
  3. Aanvraag tot online ondersteuning
   Om opnieuw contact met u te kunnen opnemen in het kader van een aanvraag tot online ondersteuning, zamelen we de volgende persoonsgegevens in:
   - Naam en voornaam
   - E-mailadres
   - Telefoonnummer
   Evenals andere gegevens die niet onderworpen zijn aan de AVG, zoals de organisatie of onderneming.
  4. MyAstrid
   Om uw pagina ‘MyAstrid’ te kunnen aanmaken, zamelen we de volgende persoonsgegevens in:
   - E-mailadres
   - Naam en voornaam
   - Telefoonnummer
   - Postadres (straat, huisnummer, postcode en stad) (*)
   Wij zamelen ook andere gegevens in die niet onderworpen zijn aan de AVG, zoals de organisatie of onderneming.
   (*) De AVG is niet van toepassing op de verwerking van gegevens over rechtspersonen en met name als rechtspersonen gevestigde ondernemingen, zoals de naam, de rechtsvorm en de contactgegevens van de rechtspersoon.
  5. ASTRID User Days
   Om uw inschrijving voor de ‘ASTRID User Days’ te bevestigen, zamelen we de volgende persoonsgegevens in:
   - Aanspreektitel
   - Naam en voornaam
   - E-mailadres
   - Telefoonnummer
   - Postadres (straat, huisnummer, postcode, stad en land) (*)
   We zamelen ook andere gegevens in die niet onderworpen zijn aan de AVG, zoals de organisatie of onderneming en de functie die u er uitoefent.
   Wij houden uw gegevens bij tot de volgende ASTRID User Days met het oog op de samenstelling van de deelnemerslijst.
   Specifiek voor de ASTRID User Days werd een mobiele app ontwikkeld die beschikbaar is in het kader van dit evenement. Dankzij deze app kunnen de deelnemers alle praktische informatie raadplegen en netwerken tijdens het evenement.
   Alleen personen die ingeschreven zijn voor de ASTRID User Days kunnen deze app activeren en gebruiken. Om de app te activeren, moet het bij de inschrijving opgegeven e-mailadres ingevoerd worden.
   Gebruikers van de Timeline kunnen uw naam en voornaam enkel zien wanneer u een bericht post op de Timeline.
   (*) De AVG is niet van toepassing op de verwerking van gegevens over rechtspersonen en met name als rechtspersonen gevestigde ondernemingen, zoals de naam, de rechtsvorm en de contactgegevens van de rechtspersoon.
  6. Vacatures
   Om uw spontane sollicitatie of uw kandidatuur voor een vacante betrekking te kunnen opvolgen, zamelen we de volgende persoonsgegevens in:
   - Naam en voornaam
   - E-mailadres
   - Telefoonnummer
   - Curriculum vitae
  7. FAQ
   Om u een antwoord te kunnen geven wanneer u in het kader van FAQ meer informatie vraagt, zamelen we de volgende persoonsgegevens in:
   - Naam en voornaam
   - E-mailadres
   - Telefoonnummer
  8. Opleidingen
   Om u een antwoord te kunnen geven wanneer u in het kader van opleidingen meer informatie vraagt, zamelen we de volgende persoonsgegevens in:
   - Naam en voornaam
   - E-mailadres
   - Telefoonnummer
 6. Delen van persoonsgegevens
  Met uitzondering van de verwerking van de persoonsgegevens in verband met de ‘ASTRID User Days’, worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met, verkocht, doorgegeven, meegedeeld of verhuurd aan derden.
  Voor de verwerking in het kader van de ‘ASTRID User Days’ delen wij uw persoonsgegevens met derden-leveranciers die ons bijstaan bij het leveren van onze producten en diensten, zoals marketingassistentie. Deze vennootschappen hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens wanneer dat strikt noodzakelijk blijkt om hun functie goed uit te oefenen. Het is hen verboden om de persoonsgegevens voor enig ander doeleinde te gebruiken.
  Indien de vennootschap A.S.T.R.I.D. nv/sa verkocht wordt of fuseert met een andere vennootschap, zullen uw gegevens bekendgemaakt worden aan de adviseur van elke potentiële overnemer en doorgegeven worden aan de nieuwe eigenaars van de vennootschap. In dat geval zullen wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Het gebruik van uw persoonsgegevens zal echter aan dit beleid onderworpen blijven.
 7. Doorgifte aan derde landen
  A.S.T.R.I.D. geeft de persoonsgegevens die ze bijhoudt niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte . 1
 8. Cookies en onzichtbare pixels 
  Bepaalde functiemogelijkheden van deze website zijn ontworpen om u een betere online ervaring te bieden op onze website en werken enkel als wij cookies gebruiken. Wij gebruiken ook cookies om informatie te verzamelen over uw online voorkeuren. Cookies zijn tekstbestanden die kleine stukjes informatie bevatten. Een webserver stuurt deze naar een browser, waardoor de server de browser op iedere pagina op unieke wijze kan identificeren. Ze worden op uw computer, tablet of telefoon opgeslagen wanneer u een website bezoekt.
  De cookies kunnen identificatiegegevens bevatten en stellen ons in staat informatie in te winnen over het gebruik van onze website. Deze informatie kan namens ons door derden geanalyseerd worden.
  Op onze website gebruiken wij uitsluitend de volgende cookies:
  - Strikt noodzakelijke cookies
  Dankzij deze cookies kunt u op de website navigeren en gebruik maken van de functiemogelijkheden ervan. Zonder deze cookies is het onmogelijk om de door u gevraagde diensten te verstrekken, bijvoorbeeld het onthouden van uw inloggegevens.
  - Prestatiecookies
  Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop mensen onze website gebruiken. Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics-cookies om te achterhalen hoe klanten op onze website terechtkomen, erop navigeren of deze gebruiken. Bovendien brengen ze aan het licht welke elementen voor verbetering vatbaar zijn, zoals de surfervaring en onze marketingcampagnes. De gegevens die deze cookies opslaan, bevatten geen persoonlijke gegevens waarmee uw individuele identiteit vastgesteld kan worden.
  - Sociale-mediacookies
  YouTube is het enige sociale medium dat gebruikt wordt om onze video’s te hosten en de verspreiding hiervan op onze website vereist dat YouTube zijn eigen cookie aanmaakt.
  De aanklikbare logo’s van LinkedIn en Twitter genereren geen cookies; ze leiden rechtstreeks naar de overeenstemmende websites.
 9. Verwijderen van cookies en meer informatie
  Bepaalde cookies worden gewist wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven op uw toestel staan totdat ze verstrijken of u ze verwijdert uit het cachegeheugen (permanente cookies of tracking code). Dankzij deze cookies kunnen wij bepaalde dingen over u onthouden voor uw volgende bezoek aan onze website.
  Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer staan, gelieve dan de hulpfunctie van uw browser te raadplegen. Daar vindt u instructies over de manier waarop u het bestand of de map kunt terugvinden waarin de cookies worden opgeslagen. Bij de meeste browsers geeft de hulpfunctie in de werkbalk ook aan hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, wat u moet doen opdat uw browser u meldt wanneer u een nieuw cookie ontvangt of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Vergeet niet dat sommige gepersonaliseerde diensten mogelijk niet meer beschikbaar zijn als u beslist de cookies uit te schakelen.
  Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen of functiemogelijkheden van onze website.
  Voor meer informatie over cookies verwijzen we naar de website www.allaboutcookies.org of www.youronlinechoices.eu. Daar vindt u ook meer uitleg over gedragsgericht adverteren en online privacy.
 10. Rechten van de betrokkenen
  De wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens voorziet voor de betrokkenen in verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zodat de betrokkenen steeds voldoende controle hebben over de verwerking van hun persoonsgegevens. 
  Via dit beleid tracht A.S.T.R.I.D. nv/sa al zoveel mogelijk informatie te verstrekken aan de betrokkenen met het oog op de grootst mogelijke transparantie op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens.
  A.S.T.R.I.D. nv/sa begrijpt dat de betrokkene zich mogelijk andere vragen stelt of meer informatie wenst over de verwerking van zijn persoonsgegevens. A.S.T.R.I.D. nv/sa is zich dan ook bewust van het belang van deze rechten en verbindt zich ertoe ze na te leven, rekening houdend met de wettelijk opgelegde beperkingen bij de uitoefening van die rechten. Dit zijn de verschillende rechten:
  a) Recht van inzage: de betrokkene heeft het recht om van A.S.T.R.I.D. nv/sa de bevestiging te krijgen dat zijn persoonsgegevens verwerkt worden. Als dat het geval is, kan de betrokkene vragen om zijn gegevens in te zien.
  b) Recht op rectificatie: indien de betrokkene vaststelt dat A.S.T.R.I.D. nv/sa onjuiste of onvolledige gegevens over hem bijhoudt, heeft hij op elk moment het recht om dit te melden zodat A.S.T.R.I.D. nv/sa het nodige kan doen om deze gegevens te corrigeren of aan te vullen. Het is aan de betrokkene om correcte persoonsgegevens aan A.S.T.R.I.D. nv/sa te bezorgen.
  c) Recht op vergetelheid: de betrokkene kan de wissing van zijn persoonsgegevens vragen om welke reden ook, en met name wanneer de verwerking niet conform de wetgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens zou gebeuren en binnen de grenzen van de wet (artikel 17 van de AVG).
  Voor het abonnement op ons elektronisch magazine ‘E-zine’ dat via e-mail verstuurd wordt, kunt u uw recht op vergetelheid uitoefenen door in de begeleidende mail op de link ‘Unsubscribe’ te klikken. 
  Voor het abonnement op ons magazine ‘Switch’ kunt u uw recht op vergetelheid uitoefenen door naar de webpagina met de abonnementsaanvraag te gaan en daar uw profiel van abonnee op Switch te wijzigen.
  d) Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene kan de beperking van de verwerking vragen wanneer:
  - de juistheid van de persoonsgegevens betwist wordt en gedurende de periode die nodig is om de juistheid ervan te controleren;
  - de verwerking onwettig is en de betrokkene niet wenst dat de gegevens gewist worden;
  - A.S.T.R.I.D. nv/sa de gegevens niet meer nodig heeft, maar de betrokkene vraagt om ze niet te wissen omdat hij ze nodig heeft om een rechtszaak uit te oefenen of te onderbouwen;
  - er bezwaar gemaakt is tegen de verwerking, in afwachting van de toelichting bij de gerechtvaardigde belangen die zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkene.
  e) Recht op overdraagbaarheid: de betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens die ze aan A.S.T.R.I.D. nv/sa verstrekt hebben, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.
  f) Recht van bezwaar: wanneer de persoonsgegevens verwerkt worden voor directmarketingdoeleinden (inclusief profilering), kan de betrokkene steeds bezwaar maken tegen de verwerking;
  g) Geautomatiseerde individuele besluitvorming: de betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, waaraan voor hem rechtsgevolgen verbonden zijn of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft;
  h) Recht op het intrekken van de toestemming: indien u toestemming hebt gegeven aan A.S.T.R.I.D. nv/sa voor een bepaald verwerkingsdoeleinde, kunt u die toestemming op elk moment intrekken.
  Wanneer u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, vragen we u dit aan de functionaris voor gegevensbescherming te melden via een e-mail naar het adres dpo@astrid.be. De functionaris voor gegevensbescherming zal binnen een redelijke termijn contact met u opnemen om uw aanvraag in alle transparantie af te handelen.
  Belangrijk: De uitoefening van een of meerdere van deze rechten zal altijd afgewogen worden tegen de gerechtvaardigde belangen van A.S.T.R.I.D. nv/sa (zie paragraaf ‘Gerechtvaardigde belangen’) en tegen de wettelijke bewaartermijnen van de persoonsgegevens.
 11. Beroep
  De functionaris voor gegevensbescherming van A.S.T.R.I.D. staat garant voor de correcte toepassing van de AVG in de organisatie. U kunt steeds contact met hem opnemen via e-mail op het adres dpo@astrid.be of telefonisch op het nummer +32 (0)2 500 67 89.
  Als u meent dat uw rechten geschonden werden, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
 12. Beveiliging
  A.S.T.R.I.D. nv/sa verbindt zich ertoe alles te doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. We hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen elke toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies of wijziging en tegen de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken.
  Deze website kan links naar websites van derden bevatten. A.S.T.R.I.D. nv/sa is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor de normen en praktijken inzake vertrouwelijkheid van deze derden. Wij raden u aan het relevante vertrouwelijkheidsbeleid van deze derden en hun websites te lezen en begrijpen voordat u hun cookies aanvaardt, en hun website te raadplegen om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd worden.
 13. Wijzigingen aan dit beleid
  A.S.T.R.I.D. nv/sa kan dit beleid wijzigen en bijwerken om ervoor te zorgen dat het weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens momenteel verwerken. We zullen de aangepaste versie van dit beleid op dezelfde webpagina publiceren en deze zal van kracht worden op het ogenblik van publicatie. Gelieve deze internetpagina regelmatig te raadplegen zodat u steeds weet welke gegevens wij inzamelen en verwerken, hoe uw gegevens gebruikt worden en in welke omstandigheden en in welke gevallen we ze delen met derden.

Huidig beleid gepubliceerd op: 28 september 2018

1 De volgende landen maken deel uit van de Europese Economische Ruimte (EER): Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Slovenië, Slovakije en Zweden.