CCU

Gebruikers

Vandaag maken ruim 70.000 mensen gebruik van ASTRID-communicatie. Radio’s zijn de levenslijn voor hulpverleners op het terrein. ASTRID stelt alles in het werk om die communicatie maximaal te garanderen, zodat hulpdiensten zich kunnen toeleggen op hun kernopdrachten.

ASTRID verzorgt momenteel de kritieke communicatie van alle politiezones, alle brandweerkorpsen en de meeste hulp- en veiligheidsdiensten (samen zo’n 750 verschillende organisaties). Naast politie en hulpdiensten rekenen ook steeds meer andere organisaties op ASTRID voor hun communicatie: ambulanciers, nutsbedrijven, openbaar vervoer, bewakingsfirma’s, gemeenschapswachten …

Luc Moons
Luc Moons
Voorzitter van het Raadgevend Comité van Gebruikers van ASTRID
Radio en paging moeten verder blijven evolueren op het vlak van dekking, capaciteit, multidisciplinariteit ...

Het Raadgevend Comité van Gebruikers van ASTRID

Het Raadgevend Comité van Gebruikers (RCG) is het officiële adviesorgaan dat de belangen behartigt van de organisaties die het ASTRID-netwerk gebruiken. Het RCG doet – op verzoek of op eigen initiatief – aanbevelingen bij beslissingen die te maken hebben met het netwerk of de gebruikers. Het gaat zowel om functionele kwesties als om juridische, technische of financiële aangelegenheden.

Voorzitter: Luc Moons, Lokale Politie Brussel Hoofdstad/Elsene

Vicevoorzitter: Angelo Lovato, Defensie

Organisaties die in het RCG zijn vertegenwoordigd

 • Brandweervereniging Vlaanderen
 • Brandweervereniging, Franstalige afdeling
 • Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering
 • FOD Binnenlandse Zaken
 • Ministerie van Defensie
 • FOD Financiën – Douane & Accijnzen
 • FOD Justitie – Veiligheid van de Staat
 • FOD Volksgezondheid
 • Federale politie
 • Lokale politie
 • Rode Kruis
Evolutie

Aantal ASTRID abonnees

Wie mag gebruik maken van het ASTRID-netwerk?

 • De traditionele hulp- en veiligheidsdiensten: politie, brandweer, medische diensten, Civiele Bescherming, douane, Defensie,…
 • Andere privé- of overheidsorganisaties die een rol spelen in de openbare veiligheid: openbaar vervoer, energieleveranciers, bewakingssector, Seveso-industrie,…
 • Grote internationale instellingen voor hun vestigingen in België.

Lijst gebruiksersorganisaties

Het beheerscontract

Het beheerscontract regelt de relaties tussen de Belgische Staat en ASTRID en tussen ASTRID en de gebruikers. Het is een gedragslijn, een duidelijk en transparant kader dat de opdrachten en de financiering van ASTRID bepaalt en een werkingskader biedt voor ASTRID, de controleorganen van de Staat en de gebruikers.

In 2017 werd het koninklijk besluit tot vaststelling van het derde beheerscontract van ASTRID gepubliceerd. Het bepaalt de verplichtingen en de investeringen voor de periode 2016–2020 tussen de federale staat en ASTRID.

Het nieuwe beheerscontract steunt op de volgende krachtlijnen:

 • Betrouwbaarheid en continuïteit waarborgen,
 • Dekking en capaciteit behouden en verder uitbreiden,
 • Nieuwe diensten ontwikkelen voor de gebruikers, met name op het gebied van mobiele data.