Milieu & gezondheid

Milieu en gezondheid ASTRID

Netwerken voor mobiele telecommunicatie:
is er reden tot ongerustheid?

De uitbouw van netwerken voor mobiele telecommunicatie gaat vaak gepaard met vinnige discussies. Enerzijds maakt iedereen gebruik van mobiele (draadloze) telecommunicatie (GSM, smartphones, draadloze netwerken zoals WiFi, radionetwerken, ...), maar anderzijds hebben velen bedenkingen bij de mogelijke gevolgen van al deze nieuwe technologie.

Bezorgdheid omtrent gezondheid duikt zowel in België als elders steeds opnieuw op. Is deze bezorgdheid terecht? Onderzoek heeft duidelijk uitgewezen dat op basis van de huidige wetenschappelijke gegevens geen schadelijke effecten kunnen worden toegeschreven aan de elektromagnetische golven die door mobiele communicatie-installaties, zoals de antennes van ASTRID, worden uitgezonden, op voorwaarde dat de internationale richtlijnen (ICNIRP, WHO) worden nageleefd.

Grondig onderzoek

Bij ASTRID zijn we ons bewust van het belang van vragen rond gezondheid. Daarom zorgen we ervoor dat we op de hoogte blijven van de allerlaatste onderzoeksresultaten over de impact van onze communicatie-installaties op het milieu. ASTRID is lid van vele organisaties zoals de TETRA & Critical Communications Association (link) die alle informatie verzamelt rond gezondheidseffecten van TETRA, de norm die ASTRID gebruikt voor haar communicatiesystemen. ASTRID volgt op deze wijze het onderzoek naar gezondheidsaspecten op internationaal niveau. Daarnaast laat ASTRID ook zelf onderzoek uitvoeren. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) houdt de resultaten bij van de vele studies die wereldwijd ter zake worden uitgevoerd. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft drempelwaarden vastgelegd die rekening houden met een zeer ruime veiligheidsmarge, om heel de bevolking te beschermen - ook zeer gevoelige mensen. Tot op heden kon geen enkele wetenschappelijke studie schadelijke effecten aantonen van installaties die deze drempelwaarden respecteren, zoals de ASTRID-installaties.

Milieu en gezondheid ASTRID

ASTRID voor uw eigen veiligheid

ASTRID is een telecom-operator voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten. Dankzij het ASTRID-netwerk verloopt de communicatie tussen hulpverleners sneller en vlotter. Doeltreffende communicatie draagt in hoge mate bij tot een goed verloop van de interventies en tot een veiligere samenleving. Voor een brandweerman, politieagent of verpleegkundige is het uiterst belangrijk overal te kunnen communiceren – in  steden, op het platteland en ook in uw buurt. Daarom moet het ASTRID-netwerk een goede radiodekking bieden. Om dit te kunnen verwezenlijken telt het ASTRID-netwerk zo'n 600 opstelpunten, antennes op gebouwen of op masten.

ASTRID volgt de meest strikte normen

De uitbouw van het ASTRID-netwerk verloopt binnen een zeer strikt juridisch kader. ASTRID volgt nauwgezet de normen en de stedenbouwkundige voorschriften die haar worden opgelegd. Deze normen garanderen dat de straling afkomstig van de antennes van ASTRID onder de Belgische normen ligt – normen die tot de strengste ter wereld behoren.

milieu kindjes ASTRID

Conclusie: niet de minste aanwijzing voor schadelijkheid

De berekeningen en de controles op het terrein tonen aan dat op plaatsen die normaal voor het publiek toegankelijk zijn aan de voet van een ASTRID-antennemast, de sterkte van de elektromagnetische golven die door de ASTRID-installatie worden uitgezonden ver beneden de toegestane blootstellingsgrenzen blijft. Op basis hiervan kan worden gesteld dat er voor mensen die dicht bij een ASTRID-antenne wonen of werken geen negatieve gevolgen voor de gezondheid te verwachten zijn. Als dienstverlener van de hulp- en veiligheidsdiensten blijft de prioriteit van ASTRID het ter beschikking stellen van een efficiënt communicatiemiddel dat de gezondheidsnormen, zowel voor hulpverleners als voor omwonenden van zendinstallaties, nauwgezet naleeft.