Disclaimer

ASTRID verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, maar houdt het kennisnemen en aanvaarden van de onderstaande voorwaarden in.

Indien u de nadere regels en voorwaarden voor het gebruik van deze site niet aanvaardt, gelieve deze site dan onmiddellijk te verlaten. Indien u de voormelde nadere regels en voorwaarden wèl aanvaardt, kunt u de raadpleging van deze site voortzetten.

1. Auteursrecht

De inhoud en de illustraties van deze website zijn beschermd door de internationale verdragen over de auteursrechten.

Het ASTRID logo is een beschermd handelsmerk. Alle benamingen en alle logo's van ASTRID en van haar producten zijn de exclusieve eigendom van ASTRID.

De gegevens in deze website en alle bijbehorende beelden en illustraties zijn eigendom van ASTRID en mogen niet worden verspreid zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van ASTRID. Voor alle nadere inlichtingen kunt u zich rechtstreeks tot het Contact Center wenden op het nummer 02/500.67.89.


2. Aansprakelijkheid

ASTRID ziet toe op de actualisering en de betrouwbaarheid van de gegevens op haar website, maar kan niet waarborgen dat ze actueel, juist en volledig zijn op het ogenblik dat ze worden geraadpleegd. Omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze website wordt geen garantie gegeven. De informatie kan overigens onjuistheden of tikfouten bevatten. De gebruiker moet zich eveneens bewust zijn van het feit dat hij de aangeboden informatie op eigen risico gebruikt, en dat deze informatie onaangekondigd kan worden gewijzigd. Voor meer informatie moet de gebruiker contact opnemen met ASTRID.

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot of gebruik van de site op zijn eigen verantwoordelijkheid gebeurt. ASTRID kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse, onrechtstreekse of zelfs toevallige schade te wijten aan het gebruik van haar website, met inbegrip en zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of gegevens op het computersysteem, de hardware, de software, enz. van de gebruiker. ASTRID kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die rechtstreeks, onrechtstreeks of toevallig het gevolg is van een onjuiste of defecte verbinding of van elk ander gebruik in combinatie met alle mogelijke computerapparatuur of enige welbepaalde software of hardware.

De links naar andere websites die deze website bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van deze externe websites of van de inhoud ervan. ASTRID neemt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid op zich voor de inhoud van deze websites of voor het gebruik dat ervan zou worden gemaakt. Wie zoekmachines gebruikt, dient zich ten volle bewust te zijn van het feit dat het Internet informatie omvat waarvan de inhoud illegaal of schadelijk zou kunnen zijn, en erkent dat ASTRID over geen enkel middel beschikt om deze illegale of schadelijke documenten te controleren. Het gaat om een dienst die de gebruiker gratis wordt aangeboden voor zijn documentatie of gebruiksgemak; de gebruiker moet alle voorzorgen nemen om zich ervan te vergewissen dat wat hij voor zijn gebruik selecteert, vrij is van virussen, bugs, Trojaanse paarden en andere elementen die zijn gegevens of zijn apparatuur kunnen aantasten.


3. Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of 'materiaal' dat aan ASTRID wordt toegestuurd, met inbegrip van opmerkingen of reacties (feed-back) op de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.


4. Geschillen

Deze on-line overeenkomst en alle geschillen en vorderingen met betrekking tot deze website of enig daarin vervat gegeven, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Het raadplegen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België en dat u aanvaardt alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te brengen.