Juridisch kader

De wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten

De wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten regelt onder meer de volgende aspecten:

  • De oprichting van ASTRID door de Federale Investeringsmaatschappij.
  • Het bepalen van het doel van ASTRID, de samenstelling van de raad van bestuur, het kapitaal en de financiering.
  • De toewijzing van de frequentieband 380-385/390-395 MHz.
  • De controle over ASTRID door de minister van Binnenlandse Zaken en door de minister van Begroting.
  • De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet, wordt toevertrouwd aan een college van commissarissen.

Het beheerscontract 2023-2027

Het beheerscontract regelt de relaties tussen de Belgische Staat en ASTRID en tussen ASTRID en de gebruikers. Het is een gedragslijn, een duidelijk en transparant kader dat de opdrachten en de financiering van ASTRID bepaalt en een werkingskader biedt voor ASTRID, de controleorganen van de Staat en de gebruikers.

In 2023 werd het koninklijk besluit tot vaststelling van het vierde beheerscontract van ASTRID gepubliceerd. Het bepaalt de verplichtingen en de investeringen voor de periode 2023–2027 tussen de federale staat en ASTRID.

Waarom is het nieuwe beheerscontract zo belangrijk?

Financiering

Het beheerscontract behoudt de principes van de financiering via 2 kanalen:

  • De jaarlijkse werkingskosten (onderhoud van de systemen en werkingskosten) worden betaald via een toelage, en dit via een inschrijving op het budget van de FOD Binnenlandse Zaken in de algemene uitgavenbegroting van het Rijk. De regering heeft een jaarlijkse toelage van 46,5 miljoen € ingeschreven voor 2023 en voor elk van de 4 volgende jaren.
  • De aanschaf van de investeringen wordt voorgefinancierd door de eigen middelen van ASTRID en het totaalbedrag wordt wedersamengesteld door de jaarlijkse abonnementen die de gebruikers aangaan. ASTRID voert investeringen uit voor een waarde van 117 miljoen euro, gedekt door de inkomsten uit de abonnementen.

De statuten

De statuten zijn gebaseerd op de tekst van de wet.