Wie mag gebruik maken van ASTRID?

Eerste categorie

De eerste categorie van mogelijke klanten zijn de diensten, instellingen, vennootschappen of verenigingen, van publiek of privaat recht, die rechtstreeks diensten verstrekken op het vlak van de openbare hulpverlening en veiligheid en omvatten minstens:

 • De politiediensten;
 • De brandweerdiensten;
 • De civiele bescherming;
 • De Veiligheid van de Staat;
 • De douane en accijnzen;
 • De centra 100-112 alsook de diensten die taken van dringende geneeskundige hulpverlening vervullen, zijnde de hiervoor erkende ambulancediensten en de ziekenhuizen met een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg;
 • De parketten;
 • De dienst jeugdbescherming;
 • De diensten van het gevangeniswezen;
 • De dienst vreemdelingenzaken belast met de bewaking en de overbrenging van illegalen;
 • De diensten van landsverdediging;
 • Het Coördinatie- en Crisiscentrum van de federale regering en de ambtenaren betrokken bij de nood- en interventieplanning;
 • De toezichtdiensten van de gewestelijke departementen belast met het beheer van waters en bossen;
 • De diensten, instellingen, vennootschappen of verenigingen ingericht bij of krachtens de wet, decreet of ordonnantie die belast zijn met de inrichting en het beheer van de waterwegen, de zeehavens en het zeewezen;
 • De diensten, instellingen, vennootschappen of verenigingen ingericht bij of krachtens de wet, decreet of ordonnantie die belast zijn met de inrichting en het beheer van de luchtvaart en de luchthavens;
 • De intercommunale kustreddingsdienst West-Vlaanderen;
 • De wegbeheerders;
 • Het Belgische Rode Kruis;
 • De private brandweerdiensten;
 • De inspectie- en controlediensten, ingericht bij of krachtens de wet, decreet, ordonnantie, provincie- of gemeentebesluit;
 • Andere diensten, ingericht bij of krachtens de wet, decreet, ordonnantie, provincie of gemeentebesluit conform art.3 van de wet.

Deze klanten worden beschouwd als prioritaire gebruikers omdat zij voornamelijk verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden van openbaar gezag.

Tweede categorie

Ook deze categorie kan gebruikmaken van de ASTRID-systemen. Voorwaarde is wel dat ze diensten verstrekken op het vlak van hulpverlening en veiligheid, of bij de uitoefening van hun taak geconfronteerd worden met problemen van openbare veiligheid. De toegang tot het ASTRID-netwerk is verbonden aan voorwaarden en moet door de minister worden goedgekeurd.

 • de niet in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening erkende ambulancediensten;

 • De ziekenhuizen zonder functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg;

 • De openbare vervoersmaatschappijen;

 • De nutsmaatschappijen voor gas, water en elektriciteit;

 • De bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten;

 • De personen en diensten belast met de veiligheid bij sportmanifestaties en die als dusdanig erkend zijn door de Minister;

 • De technische diensten van de telecommunicatiebedrijven.