Network
The company
Service

‘Geen partners in crime, maar partners in innovation!’

dominique

In oktober 2022 werd Dominique Van Ryckeghem officieel benoemd tot directrice-generaal van de Algemene Directie Middelenbeheer en Informatie bij de Federale Politie. Welke uitdagingen ziet zij de komende jaren voor de communicatie van de politiediensten? En hoe verloopt de samenwerking met ASTRID? Een gesprek.

Uw functie omvat een brede waaier aan bevoegdheden. Welke dossiers komen bij u terecht?
Dominique Van Ryckeghem: ‘Onder de Algemene Directie Middelenbeheer en Informatie vallen vier grote directies: personeel, informatie/ICT, logistiek/ infrastructuur en financiën. Er komen dus heel uiteenlopende dossiers bij mij. Dat gaat van technische zaken die verband houden met ICT, vernieuwingen zoals i-Police en Focus, de samenwerking met ASTRID … Maar evengoed gaat het over rekrutering en selectie, de politieopleidingen, het meerjarig werkings- en investeringsplan, overleg met de sociale partners … Op dit niveau werken we op de grote lijnen. Onze rol is coördinerend, ondersteunend en sturend voor de directies toe, die veel technische expertise in huis hebben.’

Wat zijn de speerpunten in het beleid dat u wil voeren op het vlak van communicatie?
Dominique Van Ryckeghem: ‘Als het over operationele communicatie gaat, willen we duurzame en betrouwbare oplossingen die zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn. We gaan daarover in overleg met alle stakeholders: met ASTRID, met de andere disciplines, maar natuurlijk ook met de mensen op het terrein en in de meldkamers: de CIC’s of communicatie- en informatiecentra van de politie. Het is essentieel dat we hun input meenemen bij de ontwikkeling van oplossingen. Daarnaast vind ik het delen van informatie heel belangrijk. De parlementaire commissie “aanslagen” heeft aangetoond dat we nog onvoldoende een cultuur van informatiedeling hebben. Dat heeft voor een stuk met technische beperkingen te maken, maar ook met cultuur. Het moet voor alle politiediensten vanzelfsprekend worden om transparant informatie uit te wisselen.’

Wat staat die informatiedeling in de weg?
Dominique Van Ryckeghem: In de ANG, onze Algemene Nationale Gegevensbank, zitten ontzettend veel gegevens, maar de technologie is verouderd en wordt vanaf 2025 niet langer ondersteund. Vandaag is het al mogelijk om via de Focus-app gegevens uit die databank op te vragen. Maar we zitten nog met verschillende systemen: ISLP en Feedis. Processen-verbaal worden vandaag vanuit die verschillende systemen gemaakt en daar moeten we vanaf. Het project i-Police gaat onder meer over de vervanging van de nationale gegevensbank ANG. Het is de bedoeling dat alle data uit databestanden samenkomen op één informatieplatform. Het systeem zal daarnaast ook onder andere analyseren en onderzoeksvoorstellen doen. We evolueren naar een toegangsbeleid voor gebruikers waarbij enkel die informatie beschikbaar is die voor een specifieke gebruiker relevant is. Dat is een volledige omkering van de manier waarop informatie wordt aangeboden en geraadpleegd.’

Innovatie staat dus hoog op de agenda, net als bij ASTRID. Waar zitten de raakvlakken tussen beide?
Dominique Van Ryckeghem: ‘ASTRID werkt voor de toekomst aan de Next Gen-systemen die ook voor de politie van groot belang zijn. We zijn geen partners in crime, maar partners in innovation! De technologische vernieuwingen die ASTRID plant, gaan de veiligheid vergroten, zowel voor de burgers als voor de politiemensen. Vandaag is het werk in de meldkamers en op het terrein voornamelijk gebaseerd op spraak via de radio. Ploegen moeten op die informatie afgaan om een inschatting te maken van de situatie ter plaatse. Als we zo ver zijn dat we overschakelen naar 5G, dan zal dat een grote omwenteling van de technologie teweegbrengen. Dan ga je naar een systeem waarmee je veel meer data kan proberen verzamelen waardoor je beter voorbereid naar een interventie kan gaan. Dat zal niet alleen voor de politie, maar voor alle disciplines een grote winst betekenen.’

dominique

Gaat innovatie het politiewerk gemakkelijker maken? Dominique Van Ryckeghem: ‘Dat is een strikvraag! Je gaat over zoveel meer informatie beschikken om tot een geïntegreerde beeldvorming te komen. Die data zullen van verschillende bronnen komen — vanuit de ASTRID-systemen, vanuit i-Police/Focus, van het internet — maar er zal een stuk artificiële intelligentie nodig zijn om die info te filteren en te verwerken. Wordt het eenvoudiger? Nee, maar we zullen ons werk wel beter kunnen doen en we zullen meer in harmonie zijn met de rest van de samenleving die steeds digitaler wordt en anders omgaat met communicatie dan pakweg tien jaar geleden. Het sluit ook aan bij competenties die voor jongere mensen heel intuïtief zijn. Voor alle duidelijkheid: ook de ervaring van de oudere generaties — noodhulp, ploegen aansturen, enz — blijven we nodig hebben. We moeten de sterktes van de verschillende generaties koesteren.’

Het valt niet altijd mee om mensen mee te krijgen in een innovatieverhaal. Hoe pakt u dit aan?
Dominique Van Ryckeghem: ‘De impact op het terrein zal groot zijn. Daarover willen we vanuit deze directie transparant communiceren. We hebben een aantal infoportalen om mensen te informeren en een nieuwsbrief die hen ernaartoe leidt. Nu bestaan zo’n infoportalen voor rekrutering en i-Police bijvoorbeeld. Ik vind het belangrijk dat iedereen weet waarmee we bezig zijn en welke stappen er worden gezet. Maar ook: waarom ze geduld moeten hebben, want de verwachtingen zijn hooggespannen. Eerder dan terughoudend te zijn, kan het voor velen niet snel genoeg gaan! Recent kwam de onderbezetting van de CIC’s nog in het nieuws. Ik ben ervan overtuigd dat die functie aantrekkelijker zal worden als de systemen performanter worden. Mensen willen voelen dat ze echt een verschil kunnen maken voor de maatschappij, voor de burger. Want politiewerk blijft in essentie een vorm van sociaal engagement.’

Ziet u met ASTRID als partner de toekomst met vertrouwen tegemoet?
Dominique Van Ryckeghem: ‘Salvator Vella zei het nog in een voorwoord van één van de vorige Switchen: de overstromingen van vorig jaar zijn in de context van de opwarming van de aarde een voorbode voor meer ongeziene en onvoorspelbare situaties. We gaan performante systemen nodig hebben om die het hoofd te bieden. Dat is een uitdaging die we niet onderschatten en waarin we ons gesteund voelen door ASTRID en haar ambitieuze Next Gen-programma’s die nu in de steigers staan. We beseffen ook dat onze actieradius zonder ASTRID sterk gereduceerd zou zijn. Voor ons is ASTRID een cruciale partner met dezelfde doelstelling voor ogen, namelijk het algemeen belang dienen. Dat is een heel sterke basis om samen met hen en met de andere disciplines aan de toekomst te werken.’

Newsletter background
Receive E-zine

Subscribe to our E-zine and stay informed. You will receive it in your mailbox on a monthly basis.

switch achtergrond
SWITCH 52 cover
SWITCH Magazine

You will receive the print version of our magazine on a quarterly basis (there is both a Dutch and French language version) free of charge by mail.