Radiocommunicate

Radiodekking in gebouwen (indoor)

Ook op een plaats zoals de ondergrondse parkeergarage van een winkelcentrum moeten politie, brandweer en hulpdiensten kunnen communiceren.

Radio ziekenhuis

Bij haar oprichting kreeg ASTRID de opdracht om ook voor indoor radiodekking te zorgen in een aantal gebouwen (gevangenissen, luchthavens, bepaalde sportstadions, concertzalen …). Die verplichting is ASTRID de voorbije jaren nagekomen. 

Stedenbouwkundige vergunningen (na mei 2014) voor nieuwe grote bouw- en infrastructuurwerken waarvan de radiodekking niet verzekerd wordt door het beheerscontract tussen de Staat en ASTRID, moeten worden voorgelegd aan een speciaal daarvoor opgerichte Veiligheidscommissie onder de bevoegdheid van de FOD Binnenlandse Zaken. Voor elk dossier betreffende een nieuw groot bouw- of infrastructuurwerk moet de Veiligheidscommissie beslissen of dat gebouw moet beschikken over indoor radiodekking. Deze regelgeving over indoor dekking is gebaseerd op koninklijke besluiten.

Bouwheren van grote nieuwe gebouwen die aan bepaalde criteria beantwoorden, moeten in hun gebouw zelf voor indoor radiodekking voor de hulp- en veiligheidsdiensten zorgen. De bouwheer dient in het kader van zijn bouwplannen in een budget te voorzien om desgevallend de nodige investeringen te kunnen doen als de Veiligheidscommissie indoor radiodekking verplicht stelt.

De commissie geeft aan of er in het nieuwe gebouw al dan niet radiodekking moet komen. De bouwheer laat de nodige werken uitvoeren door een gespecialiseerde externe aannemer. ASTRID bepaalt de technische vereisten van de installatie in het bouwwerk en controleert de conformiteit ervan. In de meeste gevallen zal een repeater die verbonden is met het ASTRID-netwerk, voldoende zijn om het radiosignaal te versterken en zodoende radiocommunicatie in het gebouw te garanderen. Indien door de omvang van het bouwproject de installatie een basisstation is vereist, legt ASTRID een bepaald type basisstation op. ASTRID voert zelf geen werkzaamheden uit.

De Veiligheidscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de hulp- en veiligheidsdiensten en een radio-expert van ASTRID. De commissie komt tweemaal per maand samen. Voor elk dossier dient de commissie binnen de maand een advies uit te brengen.

Indien het een dossier betreft waartoe op vrijwillige basis het initiatief werd genomen, moet er niettemin een dossiernummer worden verkregen via het 'Indoor ASTRID' e-mailadres indoor.astrid@ibz.fgov.be.

IBZ logo
Service public fédéral
Intérieur
ASTRID Indoor dekking
Indoor dekking ASTRID

De stappen tussen de eigenaar en ASTRID

Ondertekening overeenkomst
Bij de start van het dossier dient er een overeenkomst ondertekend te worden tussen ASTRID en de eigenaar. De overeenkomst kan worden aangevraagd via het ASTRID Service Centre. In deze aanvraag moet de eigenaar aangeven of het om een openbaar of een privé bouwproject gaat.

Technisch dossier en controle van de configuratie
Een design van de installatie, opgesteld door de leverancier van de bouwheer, zal ter goedkeuring aan ASTRID moeten worden voorgelegd. ASTRID gaat dan na of de technische configuratie geen storingen kan veroorzaken op het ASTRID-netwerk. ASTRID stelt dan een conformiteitsverslag op en bezorgt dit aan de eigenaar. Indien het design niet voldoet, moet de leverancier van de eigenaar zijn voorstel aanpassen en opnieuw voorleggen aan ASTRID.

De installatie
De eigenaar laat de nodige werken uitvoeren door zijn leverancier. ASTRID voert zelf geen werkzaamheden uit.

Keuring van de installatie
Nadat de leverancier de werken heeft uitgevoerd, moet de eigenaar een keuring aanvragen bij ASTRID. Bij een positieve keuring mag de installatie aangesloten worden op het ASTRID-netwerk. Indien de installatie niet voldoet, moet de eigenaar ze laten aanpassen door zijn leverancier en een nieuwe keuring aanvragen.

Onderhoud van de installatie
De eigenaar zorgt voor een contract voor het onderhoud van de installatie door een externe firma. De eigenaar moet jaarlijks aan ASTRID een verslag bezorgen over het preventief onderhoud van de installatie (Art. 8.1b).

Opmerking
De toestemming om de installatie in gebruik te nemen, doet geen afbreuk aan eventuele andere verplichtingen in de stedenbouwkundige vergunning. Bovendien garandeert deze toestemming enkel dat het bestaande ASTRID-netwerk geen hinder van deze installatie zou mogen ondervinden. Ze garandeert dus niet de aanwezigheid van voldoende indoor dekking: daarvoor kan enkel de bouwheer zelf en eventueel de leverancier aansprakelijk worden gesteld.

brandweerman indoor dekking ASTRID

Enkele voorbeelden van criteria die door de Veiligheidscommissie worden gehanteerd:

  • publiek toegankelijke bouw- en infrastructuurwerken waar, wegens de dagelijkse activiteiten of bijzondere evenementen die er plaatsvinden, een toeloop van meer dan 150 mensen wordt verwacht;
  • bouw- en infrastructuurwerken die beschikken over een ondergrondse ruimte, groter dan 25m², die voor het publiek toegankelijk is of waarin gevaarlijke stoffen of preparaten opgeslagen zijn;
  • bouw- en infrastructuurwerken die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek waarvan de grondoppervlakte meer dan 2.500m² bedraagt.