Radiocommunicate

Radiodekking in gebouwen (indoor)

Ook op een plaats zoals de ondergrondse parkeergarage van een winkelcentrum moeten politie, brandweer en hulpdiensten kunnen communiceren.

Radio ziekenhuis

Bij haar oprichting kreeg ASTRID de opdracht om ook voor indoor radiodekking te zorgen in een aantal gebouwen (gevangenissen, luchthavens, bepaalde sportstadions, concertzalen …). Die verplichting is ASTRID de voorbije jaren nagekomen. 

Stedenbouwkundige vergunningen (na mei 2014) voor nieuwe grote bouw- en infrastructuurwerken waarvan de radiodekking niet verzekerd wordt door het beheerscontract tussen de Staat en ASTRID, moeten worden voorgelegd aan een speciaal daarvoor opgerichte Veiligheidscommissie onder de bevoegdheid van de FOD Binnenlandse Zaken. Voor elk dossier betreffende een nieuw groot bouw- of infrastructuurwerk moet de Veiligheidscommissie beslissen of dat gebouw moet beschikken over indoor radiodekking. Deze regelgeving over indoor dekking is gebaseerd op koninklijke besluiten.

Bouwheren van grote nieuwe gebouwen die aan bepaalde criteria beantwoorden, moeten in hun gebouw zelf voor indoor radiodekking voor de hulp- en veiligheidsdiensten zorgen. De bouwheer dient in het kader van zijn bouwplannen in een budget te voorzien om desgevallend de nodige investeringen te kunnen doen als de Veiligheidscommissie indoor radiodekking verplicht stelt.

De commissie geeft aan of er in het nieuwe gebouw al dan niet radiodekking moet komen. De bouwheer laat de nodige werken uitvoeren door een gespecialiseerde externe aannemer. ASTRID bepaalt de technische vereisten van de installatie in het bouwwerk en controleert de conformiteit ervan. In de meeste gevallen zal een repeater die verbonden is met het ASTRID-netwerk, voldoende zijn om het radiosignaal te versterken en zodoende radiocommunicatie in het gebouw te garanderen. Indien door de omvang van het bouwproject de installatie een basisstation is vereist, legt ASTRID een bepaald type basisstation op. ASTRID voert zelf geen werkzaamheden uit.

De Veiligheidscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de hulp- en veiligheidsdiensten en een radio-expert van ASTRID. De commissie komt tweemaal per maand samen. Voor elk dossier dient de commissie binnen de maand een advies uit te brengen.

brandweerman indoor dekking ASTRID

Enkele voorbeelden van criteria die door de Veiligheidscommissie worden gehanteerd:

  • publiek toegankelijke bouw- en infrastructuurwerken waar, wegens de dagelijkse activiteiten of bijzondere evenementen die er plaatsvinden, een toeloop van meer dan 150 mensen wordt verwacht;
  • bouw- en infrastructuurwerken die beschikken over een ondergrondse ruimte, groter dan 25m², die voor het publiek toegankelijk is of waarin gevaarlijke stoffen of preparaten opgeslagen zijn;
  • bouw- en infrastructuurwerken die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek waarvan de grondoppervlakte meer dan 2.500m² bedraagt.

De rol van ASTRID inzake indoor dekking in nieuwe gebouwen

Wanneer een bouwheer door de Veiligheidscommissie de verplichting krijgt opgelegd om voor indoor dekking te zorgen, treedt er een procedure in werking. ASTRID heeft daarin alleen een adviserende en sturende functie. In grote lijnen gebeurt dan het volgende:

  • De bouwheer tekent een overeenkomst met ASTRID waarin alle rechten en plichten van beide partijen bepaald zijn en de minimale technische specificaties van ASTRID duidelijk uitgelegd zijn.
  • De bouwheer laat een ontwerp opmaken voor een installatie die in radiodekking voorziet in zijn gebouw en die conform is met de technische specificaties van ASTRID. Het ontwerp wordt uitgevoerd door een extern bedrijf dat door de bouwheer wordt gekozen. Voor meer informatie, neem contact op met één van onze ASTRID adviseurs.
  • De bouwheer legt dat ontwerp voor aan ASTRID. ASTRID controleert het ontwerp op mogelijke interferentie met het ASTRID-netwerk. Als dat niet het geval is, keurt ASTRID het ontwerp goed. De goedkeuring door ASTRID zegt dus niets over de kwaliteit van het ontwerp, of het voor voldoende dekking zal zorgen of niet, enz.
  • De bouwheer laat het ontwerp uitvoeren door het bedrijf.
  • Na de installatie gaat ASTRID na of het ontwerp gevolgd is en of er inderdaad geen interferentie is met het ASTRID-netwerk. Vervolgens geeft ASTRID toestemming om de installatie in werking te stellen. Optioneel biedt ASTRID ook de mogelijkheid om de monitoring van repeaters van derden uit te voeren.

Meer over ASTRID

ASTRID radio's

Raamovereenkomst voor eindapparatuur

Als u toestellen uit de raamovereenkomst wilt aankopen bij een leverancier, hoeft u zelf geen overheidsopdracht meer uit te schrijven.

can we help you?

Uw persoonlijke ASTRID-adviseur

Wie nood heeft aan gespecialiseerd advies, kan steeds bij zijn ASTRID-adviseur terecht. ASTRID-adviseurs zijn elk verantwoordelijk voor een regio en/of discipline.

Abonnementen en tarieven ASTRID

Abonnementen & tarieven

Als u een radio, pager of ander toestel wilt gebruiken op het ASTRID-netwerk, dan moet u een contract sluiten voor een jaarlijks abonnement bij ASTRID